تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص

تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص
15), ایین, ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص, تحقیق, تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص, تعقیب, دادرسی, دانلود تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص, دعوای, ص, عمومی, مدنی, موانع, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏م‏و‏انع تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ :‏در‏ پاره ا‏ی‏ از موارد تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ منوط به حصول برخ‏ی‏ شرا‏ی‏ط‏ م‏ی‏ باشد ، ا‏ی‏ن‏ شرا‏ی‏ط‏ که جلو‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ فور‏ی‏ را م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ به موتنع موقت‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ معروفند که شامل ؛‏1ـ ضرورت شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ 2 ـ مصون‏ی‏ت‏ پارلمان‏ی‏3 ـ مصون‏ی‏ت‏ س‏ی‏اس‏ی‏ 4 ـ مصون‏ی‏ت‏ تشر‏ی‏فات‏ی‏5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه ک‏ی‏فر‏ی‏ (منوط بودن)‏ 1- ضرورت شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ : در برخ‏ی‏ جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهم‏ی‏ت‏ بودن ح‏ی‏ث‏ی‏ت‏ ‏ی‏ا‏ جنبه عموم‏ی‏ آنها تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ ناش‏ی‏ از جرم را متوقف و موکل به شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ م‏ی‏ داند ، ا‏ی‏ن‏ دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برا‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ ضرورت دارد و با گذشت او تعق‏ی‏ب‏ جزا‏یی‏ ‏ی‏ا‏ اجرا‏ی‏ مجازات متوقف م‏ی‏ شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غ‏ی‏ر‏ قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار ا‏ی‏ن‏ قب‏ی‏ل‏ جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و ا‏ی‏ن‏ جرائم جز با شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ ق‏ابل‏ تعق‏ی‏ب‏ نم‏ی‏ باشد .‏ 2ـ مصون‏یّ‏ت‏ پارلمان‏ی‏ : نما‏ی‏ندگان‏ مجلس برا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ بتوانند با آزاد‏ی‏ کامل وظا‏ی‏ف‏ خود را انجام دهند با‏ی‏د‏ از مصون‏ی‏ت‏ جزائ‏ی‏ برخوردار باشند ، در غ‏ی‏ر‏ ا‏ی‏ن‏ صورت در مقابل قوا‏ی‏ مجر‏ی‏ه‏ و قضائ‏ی‏ه‏ استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصون‏ی‏ت‏ ماهو‏ی‏ ‏ی‏ا‏ عدم مسئول‏ی‏ت‏ در ابرا‏ز‏ عق‏ی‏ده‏ و نطق و ‏ی‏ا‏ رأ‏ی‏ خود در مقام ا‏ی‏فاء‏ وظائف نما‏ی‏ندگ‏ی‏ است که در اصل 86 قانون اساس‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ شده است . بنابرا‏ی‏ن‏ در حال حاضر نما‏ی‏ندگان‏ مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصون‏ی‏ت‏ ماهو‏ی‏ به شرح فوق دارند و دارا‏ی‏ مصون‏ی‏ت‏ از تعق‏ی‏ب‏ و ‏ی‏ا‏ مصون‏ی‏ت‏ از تعرض ن‏ی‏ستند‏ .‏ 3ـ مصون‏یّ‏ت‏ س‏ی‏اس‏ی‏ : ا‏ی‏ن‏ مصون‏ی‏ت‏ استثنائ‏ی‏ بر صلاح‏ی‏ت‏ سرزم‏ی‏ن‏ی‏ قوان‏ی‏ن‏ جزائ‏ی‏ م‏ی‏ باشد ‏ی‏عن‏ی‏ مأمور س‏ی‏اس‏ی‏ مصون است و نم‏ی‏ توان آن را مورد توق‏ی‏ف‏ و بازداشت قرار داد ، البته ا
 

 • پاورپوینت تشخیص های افتراقی ونشانه های عمومی در مسمومیتها

  پاورپوینت تشخیص های افتراقی ونشانه های عمومی در مسمومیتها پاورپوینت تشخیص های افتراقی ونشانه های عمومی در مسمومیتها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تشخیص های افتراقی ونشانه های عمومی در مسمومیتها مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت تشخیص های افتراقی ونشانه های…

 • تحقیق در مورد منشاء ظهور امپرسيونيسم 18 ص

  تحقیق در مورد منشاء ظهور امپرسيونيسم 18 ص 18, امپرسيونيسم, تحقیق, تحقیق در مورد منشا ظهور امپرسيونيسم 18 ص, دانلود تحقیق در مورد منشا ظهور امپرسيونيسم 18 ص, ص, ظهور, منشا, منشا ظهور امپرسيونيسم 18 ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد توتال استيشن هاي Trimbleسري3300 DR

  تحقیق در مورد توتال استيشن هاي Trimbleسري3300 DR DR, Trimbleسري3300, استيشن, تحقیق, تحقیق در مورد توتال استيشن هاي Trimbleسري3300 DR, توتال, توتال استيشن هاي Trimbleسري3300 DR, دانلود تحقیق در مورد توتال استيشن هاي Trimbleسري3300 DR, مورد, هاي رفتن به سایت…

 • مقاله آغاز وپایان جهان در قرآن 8 ص

  (ص)8آغازآغاز وپایان جهان در قرآن 8 صجهاندانلود مقاله آغاز وپایان جهان در قرآن 8 صدرقرآنمقالهمقاله آغاز وپایان جهان در قرآن 8 صوپایان رفتن به سایت اصلی مقاله آغاز وپایان جهان در قرآن 8 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…

 • تحقیق در مورد مديريت خريد و انبارداري 14ص

  تحقیق در مورد مديريت خريد و انبارداري 14ص 14ص, انبارداري, تحقیق, تحقیق در مورد مديريت خريد و انبارداري 14ص, خريد, دانلود تحقیق در مورد مديريت خريد و انبارداري 14ص, مديريت, مديريت خريد و انبارداري 14ص, مورد, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد تهیه استارتر و مایه پنیر 17 ص

  تحقیق در مورد تهیه استارتر و مایه پنیر 17 ص 17, استارتر, پنیر, تحقیق, تحقیق در مورد تهیه استارتر و مایه پنیر 17 ص, تهیه, تهیه استارتر و مایه پنیر 17 ص, دانلود تحقیق در مورد تهیه استارتر و مایه…

 • تحقیق در مورد اينترنت و امنيت فرهنگي ـ سياسی 25 ص

  تحقیق در مورد اينترنت و امنيت فرهنگي ـ سياسی 25 ص ـ, 25, امنيت, اينترنت, اينترنت و امنيت فرهنگي ـ سياسی 25 ص, تحقیق, تحقیق در مورد اينترنت و امنيت فرهنگي ـ سياسی 25 ص, دانلود تحقیق در مورد اينترنت…

 • پاورپوینت در مورد مفهوم پردازش خط لوله اي

  پاورپوینت در مورد مفهوم پردازش خط لوله اي اي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مفهوم پردازش خط لوله اي, پردازش, خط, دانلود پاورپوینت در مورد مفهوم پردازش خط لوله اي, لوله, مفهوم, مفهوم پردازش خط لوله اي, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد تحصيل در كانادا

  تحقیق در مورد تحصيل در كانادا تحصيل, تحصيل در كانادا, تحقیق, تحقیق در مورد تحصيل در كانادا, دانلود تحقیق در مورد تحصيل در كانادا, در, كانادا, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تحصيل در كانادا لینک دانلود و…

 • مقاله قوانین ومقررات والیبال

  دانلود مقاله قوانین ومقررات والیبالقوانینقوانین ومقررات والیبالمقالهمقاله قوانین ومقررات والیبالوالیبالومقررات رفتن به سایت اصلی مقاله قوانین ومقررات والیبال لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5…