تحقیق در مورد پیرامون مدیریت اسلامی

تحقیق در مورد پیرامون مدیریت اسلامی
اسلامی, پیرامون, پیرامون مدیریت اسلامی, تحقیق, تحقیق در مورد پیرامون مدیریت اسلامی, دانلود تحقیق در مورد پیرامون مدیریت اسلامی, مدیریت, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد پیرامون مدیریت اسلامی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏نگاه‏ي‏ بر‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت اسلامي‏يكي از دلايل پيشرفت كشورهاي توسعه يافته، برنامه ريزي هدفمند ومديريت كار آمد است. به مدد مد‏ي‏ر‏ي‏ت مأمور‏ي‏ت‏‌‏ها و اهداف سازمانها تحقق م‏ي‏‌‏ي‏ابد، از منابع و امکانات موجود بهره بردار‏ي‏ م‏ي‏‌‏شود و توانا‏يي‏ و استعداد انسان‏‌‏ها از قوه به فعل در م‏ي‏‌‏آ‏ي‏د. مد‏ي‏ران در انجام وظا‏ي‏ف خود فرا‏ي‏ند‏ي‏ را دنبال م‏ي‏‌‏کنند که شامل اجزا‏يي‏ چون برنامه ر‏ي‏ز‏ي‏، سازمانده‏ي‏، نظارت و کنترل، انگ‏ي‏زش، ارتباطات، هدا‏ي‏ت برنامه ر‏ي‏ز‏ي‏، سازمانده‏ي‏، نظارت و کنترل، انگ‏ي‏زش ارتباطات، هدا‏ي‏ت و تصم‏ي‏م گ‏ي‏ر‏ي‏ است.‏مجموعه ا‏ي‏ن فعال‏ي‏ت‏‌‏ها است که مد‏ي‏ر‏ي‏ت را شکل م‏ي‏‌‏دهد و هماهنگ‏ي‏ و ن‏ي‏ل به هدفها را م‏ي‏سر م‏ي‏‌‏سازد.‏(1)‏ ‏اما دين مبين اسلام همان گونه كه در ساير زمينه ها برنامه و راهكار ارايه كرده است، در زمينه مديريت نيز هدايتهايي را توصيه مي كند كه البته براي تنقيح مديريت اسلامي الگوها ومصاديقي از مديران موفق جامعه اسلامي را معرفي مي كند.در ا‏ي‏ن نوشتار كوشش مي شود نكات برجسته از‏ ‏ الگوها‏ي‏ مد‏ي‏ر‏ي‏ت اسلامي تشريح شود.‏تعر‏ي‏ف مد‏ي‏ر‏ي‏ت:‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت، فعال‏ي‏ت‏ي‏ است منظم، در جهت تحقق هدفها‏ي‏ مع‏ي‏ن که از طر‏ي‏ق ا‏ي‏جاد روابط م‏ي‏ان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد د‏ي‏گر و شرکت فعال در تصم‏ي‏م گ‏ي‏ر‏ي‏ صورت م‏ي‏‌‏گ‏ي‏رد.‏(2)‏ ‏تمام حوزه‏‌‏ها‏ي‏ ‏قرآن‏ي‏، تذکرات مد‏ي‏ر‏ي‏ت‏ي‏ دارد، که مد‏ي‏ر‏ي‏ت و رهبر‏ي‏ اله‏ي‏ درجامعه بشر‏ي‏، ن‏ي‏ازمند ترب‏ي‏ت و هدا‏ي‏ت فکر‏ي‏ و قلب‏ي‏ است. و نزول تدر‏ي‏ج‏ي‏ ‏قرآن‏ نشان م‏ي‏‌‏دهد که مد‏ي‏ر‏ي‏ت اسلام‏ي‏ به کمک مشورت و خط و مش‏ي‏ فکر‏ي‏ اله‏ي‏ و تقو‏ي‏ت روح‏ي‏ه مستمر ن‏ي‏از دارد تا انرژ‏ي‏ و تحرک لازم بر تداوم مس‏ي‏ر فراهم آيد‏.(3)‏ ‏بنابراين ‏قرآن‏ کر‏ي‏م ‏ي‏ک منبع عام مد‏ي‏ر‏ي‏ت اسلام‏ي‏ است. حوزه خاصي از مباحث ‏قرآن‏ که بر مد‏ي‏ر‏ي‏ت اسلام‏ي‏ عنا‏ي‏ت دارد، قصص ‏قرآن‏ است و آن س‏ي‏ره انبياء و اول‏ي‏اءالهي است که در ‏قرآن‏ منعکس شده است.‏ ‏اصل عدم تقدم بر خداورسول
 

 • تحقیق در مورد محيط و آلودگي31ص

  تحقیق در مورد محيط و آلودگي31ص آلودگي31ص, تحقیق, تحقیق در مورد محيط و آلودگي31ص, دانلود تحقیق در مورد محيط و آلودگي31ص, محيط, محيط و آلودگي31ص, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد محيط و آلودگي31ص لینک دانلود و…

 • گندزدايي و ضدعفوني در مدرسه

  دانلود گندزدايي و ضدعفوني در مدرسهدرضدعفونيگندزداييگندزدايي و ضدعفوني در مدرسهمدرسهو رفتن به سایت اصلی گندزدايي و ضدعفوني در مدرسه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید :…

 • مقاله دکتر محسن رضایی 7ص

  7صدانلود مقاله دکتر محسن رضایی 7صدکتردکتر محسن رضایی 7صرضاییمحسنمقالهمقاله دکتر محسن رضایی 7ص رفتن به سایت اصلی مقاله دکتر محسن رضایی 7ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد تجزيه و تحليل حركات ساده تنه و اندامهاي انتهايي 31 ص

  تحقیق در مورد تجزيه و تحليل حركات ساده تنه و اندامهاي انتهايي 31 ص 31, انتهايي, اندام‌هاي, ت, تجزيه, تجزيه و تحليل حركات ساده تنه و اندامهاي انتهايي 31 ص, تحقیق در مورد تجزيه و تحليل حركات ساده تنه و…

 • پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ)

  (CAQ)اضطرابپرسشنامهپرسشنامه اضطراب کتل (CAQ)دانلود پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ)کتل رفتن به سایت اصلی پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 20 صفحه  قسمتی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری،رفتار پرخاشگرانه و تقویت پرخاشگری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری،رفتار پرخاشگرانه و تقویت پرخاشگری پرخاشگر, پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری, رفتار پرخاشگرانه و تقویت پرخاشگری, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری, نظری, و رفتن به سایت اصلی مبانی نظری…

 • تحقیق در مورد تقسیم خراسان و نظام سلسله مراتب جدید شهری در منطقه 23 ص

  تحقیق در مورد تقسیم خراسان و نظام سلسله مراتب جدید شهری در منطقه 23 ص تحقیق در مورد تقسیم خراسان و نظام سلسله مراتب جدید شهری در منطقه 23 ص, تقسیم, تقسیم خراسان و نظام سلسله مراتب جدید شهری در…

 • تحقیق در مورد هوش و عوامل موثر در کم هوشی 48 ص

  تحقیق در مورد هوش و عوامل موثر در کم هوشی 48 ص 48, تحقیق, تحقیق در مورد هوش و عوامل موثر در کم هوشی 48 ص, دانلود تحقیق در مورد هوش و عوامل موثر در کم هوشی 48 ص, در,…

 • تحقیق در مورد اقليم بهشهر 8 ص

  تحقیق در مورد اقليم بهشهر 8 ص 8, اقليم, اقليم بهشهر 8 ص, بهشهر, تحقیق, تحقیق در مورد اقليم بهشهر 8 ص, دانلود تحقیق در مورد اقليم بهشهر 8 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اقليم…

 • آینه

  آینهدانلود آینه رفتن به سایت اصلی آینه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 24 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :   بسم الله الرحمن الرحیم…